مصطفی مهرآیین: جامعه ما افسرده است. جامعه ما آنقدر که از گریه و لباس سیاه و ریش و بد اخلاقی و تحکم و هشدار و نصیحت و پند و جملات کلیشه ای و .....آسیب دیده است و سعی در گریختن از آنها دارد از فقر و بی پولی ناراحت نیست.خواست شادی خواست سعادت اقتصادی و نان نیست،بلکه خواست آزادی معنوی و زبانی و رفتاری و عاشقانگی است.خواست شادی خواست زندگی است.این زندگی است که در نتیجه سوگواری و عزاداری دایم مرده است.آتش زدن نشان از مرگ ندارد.آتش نشان از سرپیچی از وحشت ایدئولوژیک حاکم بر زندگی ما دارد.