علی اصغر درلیک-مصطفی خالق پور: گفتگو با احمد زیدآبادی بهانه نمی‌خواهد. گشوده است به روی هر کس و هر پرسشگری و با روی بازتر همنشینی می کند و هم‌صحبتی. اما ما به دنبال بهانه بودیم و کتاب جدیدش را بهانه گفتگو با او کردیم. آنقدر صمیمی بود که هرچه پرسش در ته ذهنمان بود را پیش کشیدیم و او بی‌پروا و بی‌پیرایه پاسخ گفت. از این رو سخن گاه به بیراهه کشید و کتاب در حاشیه ماند. در تنظیم مجدد گفتگو سعی کردیم رشته سخن از دستمان بیرون نرود و آنچه که در مورد کتاب «الزامات سیاست در عصر دولت – ملت بود» بماند برای ...