وبسایت هامون ایران: دکتر سوسن شریعتی؛ محقق تاریخ و فلسفه و جامعه شناس معاصر ایرانی در گفتگویی مفصل با سالنامه بینارشته ای ارغنون هامون، به تحلیل تجربه مدرنیته ایرانی و تمایزهای آن با مدرنیته غرب پرداخته که در گزارشی کوتاه از این گفتگوی مفصل، بخشی از آن را در دوهفته نامه آوای هامون منتشر می کنیم. متن کامل این گفتگو را می توانید در نخستین شماره سالنامه بینارشته ای ارغنون هامون که در آذرماه 97 منتشر خواهد شد، مطالعه نمایید.