رشد آموزش عالي همزمان يک رشد اقتصادي مي‌خواست که اين دو بتوانند در توازي با هم پيش بروند. اين دو بايد به طريقي با هم سازگار مي‌شدند و به طريقي با هم پيوند مي‌خوردند که اين پيوند برقرار نشد. بنابراين ما صرف نظر از اينکه اصلا چه امکاناتي از نظر اقتصادي در جامعه وجود دارد و اساسا جامعه نياز دارد که چه امکاناتي در آن از نظر شغلي خلق و ايجاد بشود، ما يک آموزش عالي درون‌گرا داشتيم که بر مبناي منطق خودش پيش مي‌رفت و به منطق شريک خودش يعني دنياي کار و اشتغال، توجه نداشت.