مهدیه امیری: جهت افزایش گرایش شهروندان در مشارکت و کنش شهری پیشنهاد داد، احیای شورایاران می باشد. شورایارانی که کاملا مردمی و دغدغه مند هستند و باعث تقویت نقش و جایگاه مشارکت مردم در حکمروایی خوب شهری می شود. در شهرهای بوشهر و برازجان این شورایاران در گذشته شکل گرفته بودند و می طلبد که در این دوره از فعالیتهای شوراهای شهر، مجددا احیا شود و احساس مشارکت و تعلق به فضاهای شهری و حق به شهر در بین شهروندان افزایش یابد.