احزاب می توانند همه نقطه آغاز این حضور باشند و هم پیش برنده. منتها این بر می گردد به اینکه آیا احزاب بازیگران اصلی عرصه قدرت سیاسی هستند یا اینکه در سپهر سیاسی جوامع تا چه حد با ماهیت حزبی شناخته می شوند.به میزانی که این اثرگذاری بیشتر باشد طبیعتا نقش احزاب در افزایش مشارکت سیاسی زنان چنانچه به این ضرورت پی برده باشند و برای آن راهبرد داشته باشند ،بیشتر خواهد شد.