اسماعیل حسام مقدم: اندیشه اصلاح طلبی در استان بوشهر در دام روایت تریلوژیک (سه گانه) دولت اعتدال گرفتار آمده است. و ایکاش برای اجتناب از فروپاشی و انهدام کامل اصلاح طلبی دوم خردادی در استان بوشهر، امکان گفتگو و دیالوگ به صورت درون زا (بدون دخالت استانداری دولت اعتدال) مهیا می شد. در یادداشتی که نویسنده در ماه گذشته نگاشته، به اهمیت و ضرورت توجه به راه سوم در عرصه سیاسی و عمومی ایران و استان بوشهر اشاره نموده است.