- هامون ایران - http://www.hamooniran.com -

آوای هامون؛ گفتمانی از مطالعات فرهنگی؛ یادداشتی از مهدیه امیری

آوای هامون؛ گفتمانی از مطالعات فرهنگی

مهدیه امیری

 

ایده اصلی آوای هامون، از ایده “هویت چهل تکه” اثر داریوش شایگان گرفته شده و با کنار هم قرار گرفتن و بازشناختن گفتمان های متفاوتی در قالب سه هویت ایرانی، اسلامی و مدرن می باشد که سپهر اندیشگی دوهفته نامه آوای هامون از آن شکل می گیرد. اندیشه ای که این نشریه دنبال می کند به طورخاص تریبون دار کردن صدای اقلیت ها می باشد. اقلیت هایی که در جامعه مدنی جنوب ایران، غایبند و نیاز به حضور آنها در تمامی عرصه ها احساس می شود. آوای هامون؛ تریبونی برای این صداهای خاموش است. با کنار هم قرار گرفتن این صداهای خاموش، گفتمانی شکل می گیرد که هدف نهایی هامون می باشد.

گفتمانی متشکل از صدای زنان، معلولین، کودکان، نوجوانان و جوانان، انسانیت، عدالت، محیط زیست، قومیت ها، مهاجرین، مدارا، گفت و گو و…. که به طور کلی حوزه های ۶۰گانه ای را شامل می شود که در وبسایت هامون ایران نیز مطرح کرده ایم. با کنار هم قرار گرفتن این گفتمان ها در جامعه ی ایرانی- اسلامی- مدرن شهروندان به حقوق حقه ی خود آشنا می شوند. برای آشنایی شهروندان، در نشریه آوای هامون به طور مداوم هر دوهفته مطالبی در این زمینه انتشار داده می شود و پرونده هایی نیز در خصوص حقوق شهروندی کار شده که یکی از پرونده ها نیز به تحلیل و تفسیر پیش نویش منشور حقوق شهروندی که از سوی رییس جمهور پیشنهاد شده، اختصاص دارد. این پرونده ها و موضوعات مورد استقبال بسیار زیادی قرار گرفته و من همین جا از شهروندان علاقمند، دعوت می کنم که پرونده هایی که به اقلیت ها پرداخته شده و برای آشنایی خود شهروندان تهیه شده، مطالعاتی داشته باشند.

موضوعات آوای هامون در ۴گروه جامعه مدنی، فرهنگ مدنی، اندیشه مدنی و ادبیات و هنر طبقه بندی شده که هر موضوع نیز ۱۵زیر مجموعه دارد. در حوزه جامعه مدنی به موضوعاتی از قبیل تشکلهای غیردولتی، خانواده و خویشاوندی، روستاییان و عشایر، جوانان و نوجوانان، حاشیه نشینان، دانشگاهیان، سالمندان، اقلیت ها، مهاجرین، معلولین، اصناف، احزاب، شهر، بازار و زنان پرداخته ایم و یا در فرهنگ مدنی موضوعات نژاد، ملیت، دیگری، قومیت، آموزش، جنسیت، حقوق بشر، اقلیم و بوم، صلح و مدارا، جهانی شدن، محیط زیست، سبک زندگی، زندگی روزمره، ورزش و سلامت و بهداشت و درمان را معرفی نموده ایم.