- هامون ایران - http://www.hamooniran.com -

نشست نقد و بررسی دو کتاب درباره زنان و توسعه پایدار از مهدیه امیری

✳️در نشست نقد و بررسی دو کتاب درباره زنان و توسعه پایدار از مهدیه امیری مطرح شد:

✴️دعوت از چهار حزب زنان اصلاحات در فرایند توسعه پایدار استان بوشهر

🔸به گزارش هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران جلسه نقد و بررسی دو کتاب از مهدیه امیری تحت عناوین نقش آفرینی زنان روستایی در توسعه پایدار و زنان و حکمروایی خوب شهری، سوم بهمن ماه۹۷ توسط جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر در خانه احزاب برگزار شد.

🔸در ابتدای جلسه مهدیه امیری؛ دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر و نویسنده این دو کتاب در خصوص شروع به کار این جمعیت به عنوان اولین حزب زنان در استان بوشهر و اهداف این حزب اصلاح طلب صحبت هایی مطرح نمود و در ادامه با نقد فعالیت های احزاب اصلاح طلب افزود: نواندیشی سیاسی در کنار همدلی و گفتگوی درونی در بین احزاب اصلاح طلب، می تواند به توسعه پایدار استان یاری برساند.

🔸وی در خصوص مشارکت احزاب زنان اصلاحات در استان بوشهر پیشنهاداتی مطرح کرد و گفت: در حال حاضر چهار حزب زنان اصلاحات در استان بوشهر دفتر دارند که عبارتند از: جمعیت زنان مسلمان نواندیش، مجمع زنان اصلاح طلب، انجمن روزنامه نگاران زن ایران و جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان. وی در ادامه خاطرنشان کرد: به عنوان دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر این پیشنهاد را می دهم که مشارکت و همکاری چهار حزب زنان با یکدیگر می تواند راه و مسیری نو و به دور از هرگونه لابی گری و یارکشی های مرسوم درون گروهی که نشان دهنده فقر فعالیت سیاسی در استان است، اندیشه ورزی جدیدی را در عرصه عمومی به نمایش بگذارد.

🔹در ادامه این نشست فاطمه محسنی زاده؛ دانشجوی دکتری محیط زیست و فعال زیست محیطی در ابتدای صحبت های خود به بحث توسعه سازگار و توسعه پایدار اشاراتی کرد و گفت: یکی از خصوصیات برجسته سیستم های اجتماعی شهری، پیچیدگی اجتماعی شان است. از دیرباز نقش اجتماعی پیچیده در رشد و زوال شهرها وجود داشته. در روستاها جایگاهی نسبتا یکسان برای افراد، همراه با مهارتهای متعدد بوده است. و هر خانواده در جامعه محلی، غذا، مسکن و لباس خود را تهیه میکرد. با موفقیت کشاورزی و شکل گیری شهرهای بزرگ، گوناگونی شغلی روی داد و همین منجر به پیچیدگی بیشتر اجتماع گردید… هرچند زمانی که جامعه تاب آوری اش را برای رویارویی با مشکلات و کاهش بهره وری جامعه از دست بدهد با مشکلات متعدد مواجه می شود..

🔹وی افزود: توسعه سازگار سهم مهمی در توسعه پایدار دارد که از طریق تغییر در بخشی از سیستمهای زیستی و اجتماعی، محقق می شود. توسعه سازگار برای یک جامعه پایدار، به معنای مراقبت از دیگران جامعه، نسل های آینده و اجزای دیگر کره زمین است.

🔹محسنی زاده در ادامه به نقد و بررسی دو کتاب از مهدیه امیری پرداخت و گفت: نویسنده به عنوان یک جامعه شناس به خوبی توانسته است در خصوص امنیت اجتماعی در این کتاب (زنان و حکمروایی خوب شهری) صحبت کرده و فضاهای امن شهری را تشریح نماید. این کتاب می تواند موضوع خوبی برای شروع در مدیریت شهری باشد.