ارسال به دوستان چاپ This page as PDF

تاملاتی درباب سرنوشت مهاجرین – جنگ زدگان خاورمیانه ای به اروپا

سرانجام مهاجرین خاورمیانه ای در اروپای غربی

One thought on “سرانجام مهاجرین خاورمیانه ای در اروپای غربی

  1. بسیار آزمون سختی خواهد بود به قول نگارند..چون که عدول گرایی معضلی میباشد که همراه مهاجران به ارمغان آورده میشود و د رمقابل آرمان گرایی تکامل یافته مانند دریایی که میتواند چنینن سوغاتی را در خود حل نماید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.