- هامون ایران - http://www.hamooniran.com -

سیاست ورزی مبتنی بر دانایی؛ مقاله ای از مهدیه امیری

سیاست ورزی مبتنی بر دانایی

مهدیه امیری

دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر

هنگامی که از “کنشی” در حوزه ارتباطی وسیعی با نام “حوزه عمومی” صحبت می کنیم، نقش زبان ارتباطی نیز برجسته می شود. این زبان ارتباطی خود را در شکل های متفاوتی از سیاست، اجتماع، علم، دین، اقتصاد و معیشت مردم و…  نمودار می کند و می تواند به عنوان یک فرهنگ بروز کند. به طور مثال سیاست ورزی به طور خاص سروکارش با امر سیاسی است اما می تواند با روشنفکری درآمیزد و در برخی موقعیت ها ورود کند و از فرهنگ، محیط زیست، علم و… حرف بزند و نقد کند.

این یکی از وظایفی است که در سیاست ورزی باید مورد تامل قرار گیرد و در کنار پرداختن به مباحث سیاسی، مباحث اجتماعی، فرهنگی و.. را نیز مد نظر قرار داده و ورود کند. از اینرو در جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر همواره سعی شده که در کنار مباحث سیاسی، حوزه های دیگری نیز که در ارتباط با زنان و دختربچه ها می باشد را نیز مدنظر قرار داده و چهره ای چندساحتی در حوزه عمومی  ایفا کند. از جمله مواردی که مد نظر این جمعیت در استان بوشهر می باشد، پرداختن به مباحث علمی و تخصصی و نیز توجه به نهادهای علمی و دانشگاهی، مطبوعات و سازمان های غیردولتی و موسسات فرهنگی و… است که مرتبط با علم و دانش می باشند. این تمایز عملکردی، تمایز در معنای “قدرت” است. معنایی از قدرت که بیش از آنکه حاکمیتی و سلطه آمیز باشد بلکه مبتنی بر دانش و دانایی سامان می گیرد. اما نقطه نظر این جمعیت تنها قدرت از بالا و حکومتی نیست بلکه قدرت سنت و عقیده، قدرت گفتمان و معرفت و منزلت و… را در نظر دارد و همواره سعی در زایش سیاست ورزی مبتنی بر دانش و دانایی دارد.

لذا همواره جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر از طرح ها و برنامه هایی که جهت ارتقای دانش، علم و توسعه استان بوده حمایت کرده است. یکی از این طرح ها، پایتخت کتاب است که امسال بوشهر برگزیده این طرح هست و از مهم ترین ویژگی آن، انسجام اجتماعی است که باعث شده تمامی نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی و شهروندان در حمایت از این طرح ورود کنند و نیز خلاقیت افراد برای معرفی و شناساندن کتاب به همگان افزایش یافته است. این جمعیت نیز در کنار دیگر نهادها در حمایت از طرح پایتخت کتاب، برنامه ها و فعالیت هایی را در دست گرفته و معتقد است این حمایت یکی از راه هایی است که دیگر احزاب را با شکل دیگری از قدرت، که همان سیاست ورزی مبتنی بر دانش است، آشنا می کند.