- هامون ایران - http://www.hamooniran.com -

نشستهای”کتابحث بوشهر” راه اندازی می شود؛ در گفتگو با اسماعیل حسام مقدم

اسماعیل حسام مقدم؛ مدیر انتشارات هامون نو گفت:

“کتابحث بوشهر” راه اندازی می شود

 

به گزارش دوهفته نامه آوای هامون، به مناسبت شروع هفته کتاب و کتابخوانی و همزمانی آن با بوشهر؛  پایتخت کتاب ایران در سال ۱۳۹۶، انتشارات هامون نو( مدرسه مطالعات فرهنگی جنوب ایران ) طرحی را تدوین و برنامه ریزی نموده است که در آن جلساتی با عنوان “کتابحث بوشهر” با مشارکت نهادهای غیردولتی در استان بوشهر برگزار خواهد گردید.

اسماعیل حسام مقدم؛ مدیر انتشارات هامون نو در تشریح طرح کتابحث بوشهر گفت: تامل درباب آنچه که در میان سطور و پاراگرافهای یک کتاب نوشته شده، می تواند ضامن دموکراسی و آزادی اندیشیدن در یک جامعه باشد. گاهی این تامل در یک فضای شخصی و تکینه رخ می دهد برخی اوقات این تامل به شکل گروهی و دیالوگ محور صورت می پذیرد. ازهمین رو طرح کتابحث بوشهر نقشه راهی برای دیالوگی پایدار در حوزه کتاب می باشد.

مدیر انتشارات هامون نو در ادامه اظهار داشت: این طرح در سال ۱۳۸۴ به مدت دو سال در شهر برازجان و در دفتر هفته نامه اتحادجنوب برگزار گردید که طی آن دوره برگزاری بیش از ۵۰ کتاب در زمینه علوم انسانی به صورت هفتگی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. حال در تداوم آن گفتگوها بعد از یک دهه وقفه می شود به گفتگو درباب واژگان و عبارات یک کتاب پرداخت و از درون آن، گوهر وجودی آن را بیرون کشید.

حسام مقدم در پایان به این نکته اشاره کرد که در نخستین فرصت مقتضی، شهروندان و علاقمندان حوزه کتاب و اندیشه از برگزاری این جلسات مطلع خواهند شد.