- هامون ایران - http://www.hamooniran.com -

طرحهای پژوهشی در برنامه ریزی استان بوشهر کجاست؟

طرحهای پژوهشی در برنامه ریزی استان بوشهر کجاست؟

 

بیانیه جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر در باب هفته پژوهش

 

پژوهش یکی از اساسی ترین نیازها جهت نیل به توسعه همه جانبه یک کشور است؛ قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است. بنابراین نوع و سطح فعالیت‌های پژوهشی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می شود.

جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر بر این باور است پژوهش، از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع است. امروزه صاحبنظران و اندیشمندان دنیا معتقدند جوامعی که پژوهش را جدی می گیرند، برای آن سرمایه گذاری مادی و فکری می کنند و روز به روز شاهد پیشرفت در عرصه های گوناگون علمی و فرهنگی هستند. میان تحقیق و توسعه، رابطه متقابل و تنگاتنگی وجود دارد و پیشرفت علم و فن آوری در جامعه، نتیجه کوشش های علمی و پژوهشی است. امروزه داشتن استقلال مالی و بهره مندی از توسعه و پیشرفت اقتصادی، فقط به یاری سود جستن از پیشرفت های علمی و پژوهشی، شدنی است.

جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر؛ بر ضرورت مساله پژوهش در استان بوشهر تاکید می کند  و معتقد است نقش پژوهش در توسعه پایدار چنان برجسته و انکارناپذیر است که می‌توان آن را بدون تردید نیروی محرک توسعه در همه حوزه‌ها اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه دانست. اما علی رغم اعتراف و اذعان نسبت به اهمیت مقوله پژوهش، این حوزه با دشواری‌های ساختاری و عملکردی فراوانی در استان بوشهر مواجه است و مساله پژوهش در برنامه ریزی های بلند مدت ساماندهی نشده و چشم انداز مشخص و روشنی ندارد.

این جمعیت بر پاسخگویی مسوولین و پژوهشگران در باب این پرسش ها تاکید دارد که جایگاه پژوهش در برنامه ریزی استان بوشهر چه میزان هست؟ آیا پژوهش های صورت گرفته در طی این سالها در این استان دستاوردی داشته است؟ و یا اینکه سامانه ای برای این تصمیم سازی ها در حوزه پژوهشی تعریف شده است؟ در برنامه ریزی های پژوهشی تا چه میزان به حوزه زنان و خانواده توجه شده است؟

جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر با توجه به اهمیت و ضرورت پژوهش و نقش کلیدی آن در رشد و توسعه استان بوشهر اعتقاد دارد که باید با گسترش و عمق بخشیدن به برنامه های پژوهشی نهادهای علمی شرایطی فراهم آید که در نتیجه آن شاهد ارتقای فرهنگ پژوهش-محوری در میان شهروندان، گروه ها، انجمن ها، احزاب، اصناف و مسوولان ارشد استان بوشهر باشیم.