حیوانات و اخلاق؛ مقاله از اسکات ویلسون – ترجمه علی اصغر درلیک...

حیوانات و اخلاق[۱] اسکات ویلسون ترجمه و تلخیص: علی اصغر درلیک جایگاه حیوانات در یک نظام اخلاقی قابل قبول کجاست؟ حیوانات در سرحد مفاهیم اخلاقی ما حضور دارند و در نتیجه، غالباً خود را در قیاس با آنها د...