جستارهایی در اخلاق کاربردی؛ معرفی کتاب از روح اله طراوت...

  معرفی کتاب جستارهایی در اخلاق کاربردی یادداشت از روح الله طراوت کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق دانشگاه قم مؤلفان(به ترتیب ارائه مقاله): زهرا خزاعی، انسیه مدنی، نرگس خالقی، مرضیه مصطفوی، مرضیه داودآ...