گزارشی از نخستین جلسه حلقه خوانش زیست محیطی بوشهر...

ضرورت درک و فهم ظرفیت های قانون اساسی در حوزه محیط زیست گزارش از نخستین طرح حلقه خوانش زیست محیطی کاوه حق پرست هدف از اجرای طرح: هدف از این طرح ارتقای سطح آگاهی عمومی در زمینه محیط زیست ، حفظ و جلوگی...