بی قدرتی سیاسی؛ دلیل عدم مشارکت زنان

اشاره: بحث و گفت و گو در خصوص ماهیت و موقعیت پدیده ی “مشارکت سیاسی زنان” در جامعه ی ایران به یکی از مهم ترین مباحث فکری در زمینه ی تبیین مفهوم دموکراسی تبدیل شده است. از نشانه های وجود دم...