سندروم عسلویه و امتناع اشتغال جوانان بومی؛ مقاله ای از اسماعیل حسام مق...

سندروم عسلویه و امتناع اشتغال جوانان بومی اسماعیل حسام مقدم   در ابتدا شاید ترکیب توصیفی “سندروم عسلویه”؛ ترکیبی بی معنا جلوه کند اما وقتی به قلب انرژی جنوب ایران وارد می شود و در لا...