چهار مؤلفه‌ی معرفتی اعتزال نو؛ مقاله ای از حامد علی اکبرزاده...

چهار مؤلفه‌ی معرفتی اعتزال نو حامد علی‌اکبرزاده منتقد فرهنگی حضور جریان‌های عقل گرا در جهان اسلام همواره به سود دین اسلام تمام شده است، چه آنکه این جریانات یا به دفاع عقلانی از آموزه‌های اسلامی پرداخ...