جایگاه سرمایه گذاری در گفتمان توسعه استان بوشهر؛ گزارشی از ایرن واعظ ز...

جایگاه سرمایه گذاری در گفتمان توسعه استان بوشهر ایرن واعظ زاده استان بوشهر دارای استعداد و ظرفیت های متعدد و شایسته ای برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف می باشد اما شوربختانه تا به اکنون زمینه های ...