بیانیه جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر در باب بوشهر؛ پایتخت کتاب...

بیانیه جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر در باب بوشهر؛ پایتخت کتاب ایران     آگاهی در بنیادی ترین و پایدارترین صورت خود  از طریق کتاب و کتابت به دست می آید و مطالعه ابزاری است در جهت آگ...