وضعیت بحرانی تالاب های خوزستان؛ یادداشتی از صالح آلبوغبیش...

وضعیت بحرانی تالاب های خوزستان صالح آلبوغبیش   استان خوزستان با دارا بودن تالاب های بزرگ و متعدد همچون هورالعظیم، شادگان، بامدژ و میانگران یکی از مهم ترین نقاط زمستان گذرانی پرندگان مهاجر به شما...

تالابها را دریابیم؛ نوشتاری درباب تالابهای استان بوشهر از حسین دلشب...

تالابها را در یابیم حسین دلشب دکتری محیط زیست   تعریف ارائه شده از تالاب توسط کنوانسیون رامسر شامل: مناطق مردابی، آبگیر، توربزار  یا آبی که به طور طبیعی یا مصنوعی، دائم یا موقت دارای آب ساکن یا ...