چرا در ایران انقلاب شد؟

چرا در ایران انقلاب شد؟ تبیین فرهنگی شکل گیری انقلاب ۵۷ ایران در گفتگو با دکتر مصطفا مهرآیین اشاره: رخدادهای تاریخی همواره در بستری اجتماعی و فرهنگی رخ می دهند که برای تبیین و تفسیر چگونگی رخ دادن آن...