نامه به نسل های آینده؛ نامه ای از داریوش شایگان...

 نامه‌ به‌ نسل‌های‌ آینده‌ داریوش شایگان ترجمه کامران فانی  نمی‌دانم‌ تجربیات‌ پرماجرا و پیچاپیچ‌ من‌ از این‌ قرن‌ رو به‌ افول‌ می‌تواند سرمشقی‌ برای‌ نسل‌های‌ آینده‌ به‌ شمار آید یا نه‌، به‌ هر حال‌...