تشیع علوی به مثابه مجموعه ای از چیزهای کوچک؛ چکیده از دکتر مصطفی مهرآی...

تشیع علوی به مثابه مجموعه ای از چیزهای خرد و کوچک مصطفی مهرآیین استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   چکیده: پرسش کلیدی شریعتی این بود: چگونه، در عین گسستن از گذشته، می توانیم راه های تازه ای ...