تنوع زیستی دریاها و اندیشه انسان؛ مقاله ای دکتر دلشب...

  تنوع زیستی دریاها و اندیشه انسان یادداشتی درباره مدیریت استراتژیک اکوسیستم های دریایی- ساحلی استان بوشهر دکتر حسین دلشب مناطق ساحلی محل پیوند آب و خشکی و فصل مشترک عملکرد دو اکوسیستم با اختصاص...

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر: ضرورت صیانت از تنوع زیستی استان بو...

ضرورت صیانت از تنوع زیستی استان بوشهر مدیرکل محیط زیست استان بوشهر از ساماندهی تشکل‌های زیست‌محیطی برای صیانت از تنوع زیستی استان بوشهر خبر داد. حسین دلشب در گفتگویی اظهار داشت: حفاظت و حراست از طبیع...