زنان و اهداف توسعه پایدار

گزارشی از بیستمین جلسه حلقه خوانش زیست محیطی بوشهر بیستمین جلسه حلقه خوانش زیست محیطی بوشهر در خصوص زنان و توسعه پایدار در سالن اجتماعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر روز سه شنبه ۲۰ بهمن ۹۴ سا...

پیامدهای اجتماعی خشکسالی

پیامدهای اجتماعی خشکسالی گزارشی از سیزدهمین حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر سیزدهمین حلقه خوانش زیست محیطی استان بوشهر در دومین هفته آذرماه سه شنبه دهم آذرماه ۹۴ ساعت ۱۰ صبح به میزبانی اداره کل حفا...

گزارشی از نخستین جلسه حلقه خوانش زیست محیطی بوشهر...

ضرورت درک و فهم ظرفیت های قانون اساسی در حوزه محیط زیست گزارش از نخستین طرح حلقه خوانش زیست محیطی کاوه حق پرست هدف از اجرای طرح: هدف از این طرح ارتقای سطح آگاهی عمومی در زمینه محیط زیست ، حفظ و جلوگی...