شأن اخلاقی حیوانات؛ در نظام اخلاقی کانت و شوپنهاور : مقاله ای از عبدال...

شأن اخلاقی حیوانات در نظام اخلاقی کانت و شوپنهاور عبدالله عابدی‌فر دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه قم «من خواب می‌دیدم و می‌پنداشتم که زندگی تمتع است چون بیدار شدم دیدم وظیفه است» کانت در عقل عملی ...

رعایت اصول اخلاقی در قبال حیوانات از منظر امام علی(ع)؛ مقاله ای از دکت...

رعایت اصول اخلاقی در قبال حیوانات از منظر امام علی(ع) محمد تقدیسی  دانشجویی دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه قم   «گوسفند را نزد گوسفند و شتر را نزد شتر ذبح مکن؛ در حالی‌که آن دیگری به او می‌نگرد» حضرت علی(...