درسگفتار مفهوم عمل در نظریه هانا آرنت؛ اثری از دکتر مصطفی مهرآیین...

درسگفتار مفهوم عمل در نظریه هانا آرنت   دکتر مصطفی مهرآیین جامعه شناس   یکی از مهمترین مفاهیمی که در نظریه پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم مورد توجه قرار گرفته، این است که تاکید اصلی این فلسفه ها بر «ا...