عکاسی: از اتوپیا تا دیستوپیا

دکتر ناصر فکوهی (حرفه هنرمند) نگاهی انسان شناختی به یک روش شناسی فناورانه و تقلیل دهنده در علوم اجتماعی زمانی که از عکاسی نامی به میان می آید، ذهن ما بی اختیار یا به سوی به نقد ادبی و نشانه شناختی در...