شکفتن در مه؛ تاملاتی بر روز جهانی زن؛ یادداشتی از مهدیه امیری...

شکفتن در مه تاملاتی بر روز جهانی زن مهدیه امیری؛ دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر یک. هشتم مارس؛ برای تمامی زنان سراسر دنیا روزی معنی دار هست. روزی که با یک رویداد سیاسی سوسیالیستی آغاز و ب...

زن ستیزی (ناصر فکوهی)

زن ستیزی (mysogyny) یکی از قدیمی ترین و شاید ریشه دار ترین آسیب های ذهنی در حیات انسانی است.  این واژه در یونانی باستان  از دو بخش به معنی «نفرت» (میزوس) و زن(ژینوس) ساخته شده است و در خود گروهی از ب...