روش‌شناسی در علوم انسانی ایران؛ یک سرگردانی تاریخی: مقاله ای از سیدرضا...

روش‌شناسی در علوم انسانی ایران؛ یک سرگردانی تاریخی دکتر سیدرضا شاکری نویسنده و پژوهشگر دیری است در کشور ما از روش شناسی در علوم انسانی و اجتماعی گفته می شود. آن چونان یک مشکل اساسی انگاشته شده و تب و...

هم‌دلی با روش‌شناسی قاره‌ای در مطالعات دینی؛ مقاله ای از علی اصغر درلی...

هم‌دلی با روش‌شناسی قاره‌ای در مطالعات دینی علی اصغر درلیک   هرچند نه به تحقیق، اما به تقریب می‌توان گفت که از جمله ضعف‌های مشهود مکتوبات و منقولات حوزه مطالعات دینی، عدم آشنایی صحیح محققان این حوزه ...