گزارش اختصاصی آوای هامون درباب وضعیت زنان سرپرست خانوار؛ گزارشی از ایر...

وقتی فقر رنگ زنانه به خود می گیرد گزارش اختصاصی آوای هامون درباب وضعیت زنان سرپرست خانوار ایرن واعظ زاده گزارشگر ویژه آوای هامون   یازده سال می شود که همسرش بدرود حیات گفته و وی سرپرست و عهده دا...

گذاری بر وضعیت زنان سرپرست خانوار؛ مقاله ای از سیدابراهیم مساوات...

گذاری بر وضعیت  زنان سرپرست خانوار دکتر سید ابراهیم مساوات زنان سرپرست خانوار مقوله ای است که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی می شود و می-توان گفت زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگر...