تاملی درباب زبان شعری محمدرضا نعمتی زاده؛ مقاله ای از علی اکبر حق پرست...

آه این محنت مگر پایان ندارد… تاملی درباب زبان شعری محمدرضا نعمتی زاده علی اکبر حق پرست شاعر و نویسنده   نگارش زیر که با چندمعنایی و چندصدایی همراه است و گاهی با پارادوکس و تناقض گویی و نیز...

جامعه وصله پینه ای

جامعه ی وصله پینه ای تاملاتی درباب اندام وصله پینه ای علی اکبر حق پرست ۱ از صبح علی الطلوع که بهر لقمه ای نان ( چگونه دست می آید بماند …) از لونه بیرون می آیی با جامعه ای همراه می شوی که سر تا ...