رعایت اصول اخلاقی در قبال حیوانات از منظر امام علی(ع)؛ مقاله ای از دکت...

رعایت اصول اخلاقی در قبال حیوانات از منظر امام علی(ع) محمد تقدیسی  دانشجویی دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه قم   «گوسفند را نزد گوسفند و شتر را نزد شتر ذبح مکن؛ در حالی‌که آن دیگری به او می‌نگرد» حضرت علی(...