منطقه آزاد بوشهر؛ ترمیم یا شکاف…؟! گزارشی از پیامدهای راه اندازی...

منطقه آزاد بوشهر؛ ترمیم یا شکاف…؟! گزارش اختصاصی آوای هامون از پیامدهای راه اندازی منطقه آزاد تجاری بوشهر   ایرن واعظ زاده گزارشگر ویژه آوای هامون و دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دی...