فقدان گفتمان اقلیت ها در مطبوعات محلی

مهدیه امیری: یک. با روی کار آمدن محمد خاتمی آزادی بیان و مطبوعات در جامعه مدنی دارای جایگاه ویژه ای شد. این امر سبب گردید که گفت وگو و تبادل نظرات بین صاحب اندیشان، نخبگان و اصحاب رسانه صورت گیرد و ج...

ناخودآگاهِ هویت های حاشیه ای

خودآگاهی؛ دریافتی است که انسان ها از هستی خویش و جایگاه این هستی در یک فضا به دست می آورند و این معرفت به خود، صورتی ازهویت را برساخته می کند که به فرد، تشخص می بخشد. این خودآگاهی در فضای پسایازده سپ...

در انتظار پایانی که خود سرآغازی دیگر است...

مهدیه امیری: شورا از ابتدا تا کنون انتخابات شوراهای شهر و روستا از جمله یادگارهای دولت خاتمی در عرصه مشارکت مردم در تصمیم گیری های مدیریت شهری و روستایی است. اولین دوره انتخابات این شوراها در تاریخ ۷...