گزارشی از جلسه بررسی بحران آبی دشتهای استان بوشهر و تاثیر آن بر تنشهای...

گزارشی از جلسه بررسی بحران آبی دشت های استان بوشهر و تاثیر آن بر مهاجرت و تنش های اجتماعی به گزارش هامون ایران، جلسه بررسی بحران آبی دشت های استان بوشهر و تاثیر آن بر مهاجرت و تنش های اجتماعی در جلسه...

حقایق پتروشیمی دشتستان؛ یادداشتی از هادی بحرینی...

حقایق پتروشیمی دشتستان هادی بحرینی  کارشناس و شاغل در پتروشیمی چندی است موضوع پتروشیمی دشتستان بحث اول فضای مجازی و حقیقی شده، بطوری که دشتستان و آبپخش را در کشور بر سر زبان ها انداخته است و برخی از ...