درسگفتار مفهوم عمل در نظریه هانا آرنت؛ اثری از دکتر مصطفی مهرآیین...

درسگفتار مفهوم عمل در نظریه هانا آرنت   دکتر مصطفی مهرآیین جامعه شناس   یکی از مهمترین مفاهیمی که در نظریه پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم مورد توجه قرار گرفته، این است که تاکید اصلی این فلسفه ها بر «ا...

تفکر به تنهایی قادر خلق عمل سیاسی اصیل نیست؛ درباب هانا آرنت...

نگاهی به جمهوری ذهن آرنت به بهانه ترجمه جلددوم «حیات ذهن: اراده» تفکر به تنهایی قادر به خلق عمل سیاسی اصیل نیست سهند ستاری آدمی هیچ‌گاه به اندازه وقتی‌که عملی انجام نمی‌دهد، اهل عمل نیست و هرگز به ان...

جامعه مدنی استان بوشهر در نبود کنشگر مدنی...

پنجمین نشست سایت خبری تحلیلی «ب» درباره ی جامعه مدنی با حضور خسرو دهقانی کارشناس ارشد علوم سیاسی و مدرس دانشگاه، اسماعیل حسام مقدم کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و عضو هیئت موسس انجمن هامون ایران، مجید ...

فلسفۀ خشونت پرهیزی (رامین جهانبگلو)

برگردان از متن انگلیسی:آزیتا رضوان [۱] مفاهیم کلیدی: گاندی؛ آهیسما؛ خشونت پرهیزی؛ نظریۀ هانا آرنت دربارۀ قدرت و خشونت؛ نافرمانی مدنی؛ اخلاق؛ سیاست؛ استراتژی؛ تهاجم. در طول تاریخ، جنبش خشونت پرهیزی، ت...

“ترجمه، آزمون بیگانه”

“ترجمه یکی از وجوه اساسی زبان و اندیشه است. اهمیت، ظرافت و پیچدگی صنعت ترجمه، در معادل یابی یا برگردان عبارات، معانی و مفاهیم یک زبان به زبان دیگر و آمیزش دو حوزه زبانی در یکدیگر نیست. ترجمه به...