تاثیر الگوی رسانه ای و پزشکی گرایی بر نگرش جامعه نسبت به بدن زنان دارا...

تاثیر الگوی رسانه ای و پزشکی گرایی بر نگرش جامعه نسبت به بدن زنان دارای نقص عضو ایرن واعظ زاده   بررسی سیر تاریخ فرهنگی بدن در ایران نشان می دهد از دیر زمان، در تاریخ بشر، بدن انسان ها برای تمدن...

تشیع علوی به مثابه مجموعه ای از چیزهای کوچک؛ چکیده از دکتر مصطفی مهرآی...

تشیع علوی به مثابه مجموعه ای از چیزهای خرد و کوچک مصطفی مهرآیین استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   چکیده: پرسش کلیدی شریعتی این بود: چگونه، در عین گسستن از گذشته، می توانیم راه های تازه ای ...