از ذهن و زبان، تا ساختِ واقعیّت اجتماعی...

از ذهن و زبان، تا ساختِ واقعیّت اجتماعی: دیداری با مواضعِ فلسفی‌یِ جان سرل یک کتاب در یک مقاله: مروری بر کتابِ ”ساختِ واقعیّت اجتماعی“، نوشته‌یِ: جان آر. سرل، چاپِ نخست ۱۹۹۵. The Construction of Soci...