نگاهی بر وضعیت کارآفرینی زنان در ایران؛ کسب وکار سبز زنان: مقاله ای از...

کسب و کار سبز زنان نگاهی بر وضعیت کارآفرینی زنان در ایران   مهدیه امیری   رشد بی رویه جمعیت و توسعه شهرنشینی باعث بوجود آمدن تغییراتی در سبک و کیفیت زندگی انسان ها شده و این امر باعث بروز ن...